ติดต่อ

ระบบฐานข้อมูลน้ำในอ่างเก็บน้ำ กรมชลประทาน


โทรศัพท์: 02-6692560
โทรสาร: 02-2431098, 02-2436956

เจ้าของข้อมูล: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา


โทรศัพท์: 0-2243-6956, 0-2241-3350, 0-2243-1098
โทรสาร: 0-2243-6956, 0-2241-3350, 0-2243-1098

ผู้พัฒนา: ระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร