ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

ข้อมูลวันที่   หน่วย ล้านลบ.ม.
ลำดับ อ่างเก็บน้ำ จังหวัด ความจุ
รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
รนก. ต่ำสุด
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย
ปริมาณน้ำ
ที่ใช้การได้
ปี %
รนก.
ปัจจุบัน %
รนก.
ปริมาณ
น้ำ
ปริมาณ
น้ำ
                       

ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

ข้อมูลวันที่   หน่วย ล้านลบ.ม.
ลำดับ รหัสอ่าง ชื่ออ่างเก็บน้ำ
ขนาดใหญ่
ภาค ความจุ
รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตร
ใช้การ
(ล้าน ลบ.ม.)
ระดับน้ำในอ่าง
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำในอ่างฯ น้ำไหลลงอ่าง น้ำระบาย
ปัจจุบัน %
รนก.
ปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำ