ค้นหาข้อมูลอ่างเก็บน้ำ
ทั้งหมด อ่างขนาดกลาง อ่างขนาดใหญ่
ทั้งหมด <=30% 31-50% 51-80% 81-100% >100%
ตั้งแต่ % ถึง %

ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

ข้อมูลวันที่   หน่วย ล้านลบ.ม.
ลำดับ อ่างเก็บน้ำ สำนักงานชลประทาน โครงการ จังหวัด ความจุ
รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำ
รนก. ต่ำสุด
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำในอ่างฯ ปริมาณ
น้ำไหลลงอ่าง
ปริมาณ
น้ำระบาย
ปริมาณน้ำ
ที่ใช้การได้
ปี %
รนก.
ปัจจุบัน %
รนก.
วันนี้ สะสม
1 ม.ค.

ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

ข้อมูลวันที่   หน่วย ล้านลบ.ม.
อ่างเก็บน้ำ/เขื่อน ความจุที่
รนส.
(ล้าน ลบ.ม.)
ความจุที่
รนก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณ
ใช้การ
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาณน้ำในอ่าง ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ ปริมาณน้ำระบาย
1 ม.ค.
(ล้าน ลบ.ม.)
1 ม.ค.
(ล้าน ลบ.ม.)
ณ วันนี้ ค่าเฉลี่ย
รวมทั้งปี
(ล้าน ลบ.ม.)
วันนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. วันนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
สะสม
ตั้งแต่
1 ม.ค.
(ล้าน ลบ.ม.)
ปี ปี ปริมาณ
(ล้าน ลบ.ม.)
%เทียบกับ
ค่าเฉลีย
ทั้งปี
ปริมาณ
(ล้าน ลบ.ม.)
% รนก. ปริมาณ
(ล้าน ลบ.ม.)
% รนก. ปริมาณใช้การ
(ล้าน ลบ.ม.)
% ใช้การ